Regulamin

Regulamin CityParkApp do 17.03.2017 (plik PDF).

Regulamin CityParkApp

(ważny od 18 marca 2017 r.)

§ 1  DEFINICJE

Aplikacja

aplikacja CityParkApp na urządzenia mobilne, umożliwiająca Użytkownikowi złożenie Dyspozycji;

CPG

City Parking Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu [86-300], ul. Budowlanych 3, o kapitale zakładowym 31 764 500 złotych, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000413089, NIP 876-219-56-67, o adresie poczty elektronicznej: biuro@citypg.pl;

Dane Logowania

numer telefonu oraz hasło do Konta CityParkApp;

Dyspozycja

zainicjowanie przez Użytkownika uiszczenia Opłaty za pośrednictwem Partnera, w ciężar środków powiązanych z Kartą, dokonane z wykorzystaniem Aplikacji lub Kanału IVR;

Kanał IVR

usługa dostępna pod numerem telefonu 801 066 135 umożliwiająca złożenie Dyspozycji z wykorzystaniem wybierania tonowego  w telefonie komórkowym;

Kanały Dostępu

Aplikacja, Portal WWW oraz Kanał IVR;

Karta

karta płatnicza Visa/Visa Europe lub Mastercard, do której wykorzystywania jest uprawniony Użytkownik, umożliwiająca dokonywanie płatności w trybie card not present (mail order/telephone order/internet order);

Konto CityParkApp

konto Użytkownika, zarejestrowane w systemie informatycznym CPG na podstawie Regulaminu;

Konto Partnera

konto Użytkownika, zarejestrowane w systemie informatycznym Partnera z wykorzystaniem tego samego numeru telefonu, który został wykorzystany do rejestracji Konta CityParkApp;

Opłata

opłata za korzystanie z Parkingu w wysokości zgodnej z taryfą obowiązującą na danym Parkingu;

Parking

SPP lub Parking Płatny;

Parking Płatny parkingi inne niż SPP, w których CPG jest uprawnione do pobierania Opłaty;

Partner

podmiot współpracujący z CPG w zakresie oferowania usługi rejestracji Karty w systemie MasterPass;

Portal WWW

strona internetowa www.cityparkapp.pl wraz z podstronami;

SPP strefa płatnego parkowania ustanowiona na podstawie przepisów o drogach publicznych;

Regulamin

niniejszy regulamin;

Tryb Opłaty

Tryb „Czasowy”, Tryb „Za Kwotę” lub Tryb „Od Teraz”

Tryb „Czasowy”

tryb wnoszenia Opłaty, w którym Opłata jest dokonywana za czas parkowania z góry określony przez Użytkownika;

Tryb „Od Teraz”

tryb wnoszenia Opłaty, w którym Opłata jest dokonywana przez Użytkownika za czas od momentu rozpoczęcia do momentu zakończenia naliczania Opłaty;

Tryb „Za Kwotę”

tryb wnoszenia Opłaty, w którym Opłata jest dokonywana przez Użytkownika w określonej przez Użytkownika kwocie;

Umowa

umowa o korzystanie z Aplikacji, Portalu WWW oraz Kanału IVR, zawarta pomiędzy CPG a Użytkownikiem na podstawie Regulaminu;

Użytkownik

osoba fizyczna, która zarejestrowała Konto CityParkApp.

 

§ 2  PRZEDMIOT

Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad korzystania przez Użytkownika z Kanałów Dostępu, udostępnionych przez CPG.

§ 3  KANAŁY DOSTĘPU

1.    CPG umożliwia Użytkownikowi dokonywanie czynności technicznych mających na celu uiszczenie Opłaty, poprzez:
        a.    przechowywanie w systemie informatycznym danych Użytkownika, ułatwiających złożenie Dyspozycji;
        b.    udostępnienie Użytkownikowi Portalu WWW oraz Aplikacji, a w przypadku uzyskania zgody Użytkownika – również Kanału IVR;
        c.    umożliwienie osobom dokonującym kontroli na Parkingu weryfikacji dokonania Opłaty przez Użytkownika.
2.    CPG umożliwia złożenie przez Użytkownika w Portalu WWW lub Aplikacji wniosku o rejestrację Konta Partnera oraz o rejestrację Karty w systemie MasterPass.
3.    Korzystanie przez Użytkownika z Kanałów Dostępu wymaga zarejestrowania Konta CityParkApp, korzystanie z Portalu WWW i Aplikacji wymaga ponadto pozostawania zalogowanym do tego Konta CityParkApp. Samo przeglądanie dostępnej publicznie zawartości Portalu WWW lub instalacja Aplikacji nie wymaga rejestracji.
4.    CPG nie pobiera opłaty za korzystanie przez Użytkownika z Kanałów Dostępu oraz Konta CityParkApp.
5.    Użytkownik może wyrazić zgodę na korzystanie z Kanału IVR w trakcie rejestracji Konta CityParkApp w Portalu WWW.
6.    Korzystanie z Parkingu odbywa się na zasadach określonych w przepisach prawa, w tym prawa miejscowego, lub na podstawie odrębnej umowy o korzystanie z miejsca parkingowego. CPG informuje Użytkownika w Portalu WWW lub w Aplikacji o aktualnych taryfach opłat obowiązujących na danym Parkingu.

§ 4  REJESTRACJA I LOGOWANIE DO KONTA CityParkApp

1.    Do korzystania z Aplikacji, Portalu WWW i Kanału IVR uprawniona jest jedynie osoba fizyczna, która:
        a.    ukończyła osiemnasty rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
        b.    zarejestrowała Konto CityParkApp.
2.    Zarejestrowanie Konta CityParkApp jest możliwe za pośrednictwem Aplikacji lub w Portalu WWW. Dla dokonania rejestracji wymagane jest wypełnienie formularza rejestracyjnego poprzez:
        a.    podanie polskiego numeru telefonu komórkowego należącego do Użytkownika oraz kodu weryfikującego, otrzymanego wiadomością SMS na podany numer telefonu,
        b.    podanie imienia, nazwiska i adresu poczty elektronicznej,
        c.    zdefiniowanie hasła do Konta CityParkApp, składającego się z od 6 do 12 znaków i zawierającego litery oraz cyfry.
3.    Z chwilą zarejestrowania Konta CityParkApp CPG potwierdza rejestrację pocztą elektroniczną. CPG jest zobowiązane aktywować Konto CityParkApp w okresie 24 godzin od momentu rejestracji.
4.    Logowanie do Aplikacji lub Portalu WWW następuje poprzez podanie Danych Logowania.

§ 5  ZASADY KORZYSTANIA Z KANAŁÓW DOSTĘPU

1.    Korzystanie z Kanałów Dostępu oraz zawartych w nich treści i narzędzi jest dozwolone wyłącznie w celach zgodnych z przepisami prawa i Regulaminem.
2.    Zakazane jest przesyłanie przy pomocy Kanałów Dostępu treści o charakterze bezprawnym.
3.    Wszelkie zawarte w Kanałach Dostępu materiały i informacje, rozwiązania płatnicze, mapowe i nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w ich ramach treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych CPG lub jego partnerów biznesowych.
4.    Przy korzystaniu z Aplikacji i Portalu WWW Użytkownik zobowiązany jest do stosowania zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego na danym urządzeniu.
5.    Użytkownik jest zobowiązany do przechowywania Danych Logowania w sposób uniemożliwiający dostęp do nich innym osobom oraz nieudostępniania ich osobom nieuprawnionym.
6.    Użytkownikowi nie wolno korzystać z Konta CityParkApp innych Użytkowników ani udostępniać swojego Konta CityParkApp innym podmiotom.
7.    CPG jest zobowiązane zapewnić dostępność Kanałów Dostępu w wymiarze przynajmniej 97% w skali miesiąca kalendarzowego.
8.    Do korzystania z Aplikacji wymagane jest posiadanie urządzenia mobilnego z kartą SIM, z systemem operacyjnym Android 4.2, Windows Phone 8.1 lub iOS 8.4, oraz z dostępem do Internetu i aktywną usługą GPS.
9.     Aplikację można pobrać korzystając ze sklepu dostępnego przez urządzenia mobilne:
         a.    App Store, iTunes (dla systemu iOS),
         b.    Google Play (dla systemu Android),
         c.    Windows Sklep (dla systemu Windows Phone).
Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż te wskazane powyżej, stanowi naruszenie Regulaminu. Powyższe nie dotyczy urządzeń mobilnych, na których aplikacja preinstalowana była fabrycznie, a Operator wyraził na to zgodę.
10.    Do korzystania z Portalu WWW wymagane jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu, przeglądarki Mozilla Firefox 46.0, Internet Explorer 11.0 albo Google Chrome 50.0 (lub ich nowszych wersji) z włączoną obsługą plików cookies oraz javascript.
11.    Do korzystania z Kanału IVR wymagane jest posiadanie telefonu komórkowego z wybieraniem tonowym.
12.    Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Kanałów Dostępu pokrywają Użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami telefonii i Internetu.
13.    Podczas korzystania z Kanałów Dostępu Użytkownik jest zobowiązany dochować należytej staranności w celu zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń, którymi komunikuje się.
14.    CPG nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnej do korzystania z Kanałów Dostępu. CPG zaleca Użytkownikom korzystanie z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze przesyłanych danych.
15.    Użytkownik może zalogować się do istniejącego lub złożyć wniosek o zarejestrowanie nowego Konta Partnera, a także złożyć wniosek o rejestrację Karty w systemie MasterPass w Aplikacji lub w Portalu WWW. W celu złożenia wniosku o zarejestrowanie Konta Partnera lub o rejestrację Karty w systemie MasterPass niezbędne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Aplikacji lub Portalu WWW. Zasady rejestracji i korzystania z Konta Partnera, a także zasady rejestracji Karty w systemie MasterPass określa regulamin Partnera.
16.    Zmiana hasła do Konta CityParkApp jest możliwa w Portalu WWW.
17.    Zmiana imienia i nazwiska Użytkownika oraz dodawanie i usuwanie pojazdów z Konta CityParkApp jest możliwe w Aplikacji oraz w Portalu WWW, usuwanie pojazdów jest możliwe również w Kanale IVR.
18.    W Portalu WWW możliwy jest dostęp Użytkownika do historii złożonych Dyspozycji oraz potwierdzeń transakcji przez okres 24 miesięcy.

§ 6  DYSPOZYCJE

1.    Użytkownik może złożyć Dyspozycję w Aplikacji lub Kanale IVR, na zasadach określonych w Regulaminie. Złożenie Dyspozycji wymaga uprzedniego zarejestrowania Konta Partnera oraz zalogowania do tego Konta Partnera, a także posiadania zarejestrowanej Karty w systemie MasterPass.
2.    Przed złożeniem pierwszej Dyspozycji, Użytkownik powinien dodać do Konta CityParkApp pojazd, za który zamierza dokonać Opłaty. Rejestracja pojazdu jest możliwa w Aplikacji lub w Portalu WWW i wymaga podania numeru rejestracyjnego oraz wyboru typu pojazdu.
3.    Składając Dyspozycję w Aplikacji lub w Kanale IVR, Użytkownik powinien określić Tryb Opłaty, wybrać pojazd, miejscowość oraz Parking, a w przypadku SPP – także podstrefę.
4.    W przypadku wyboru Trybu „Czasowego” lub Trybu „Za Kwotę”, Użytkownik powinien ponadto określić z góry, odpowiednio: czas, za który zamierza uiścić Opłatę lub kwotę Opłaty, którą Użytkownik zamierza uiścić.
5.    W przypadku wyboru Trybu „Od Teraz” w Aplikacji, czas naliczania Opłaty:
        a.    rozpoczyna się z chwilą zatwierdzenia Dyspozycji;
        b.    kończy się z chwilą:
                i.    wyboru ikony „STOP”,
                ii.    wylogowania się przez Użytkownika z Konta CityParkApp w Aplikacji,
                iii.    zakończenia odpłatności SPP w danym dniu (dla SPP) lub z upływem siedmiu dni od zatwierdzenia Dyspozycji (dla Parkingu Płatnego),
              w zależności od tego, które z tych zdarzeń ma miejsce najwcześniej.
6.    W przypadku wyboru przez Użytkownika Trybu „Od Teraz” w Kanale IVR, czas naliczania Opłaty rozpoczyna się i kończy z chwilą wydania odpowiedniej komendy z wykorzystaniem wybierania tonowego w aparacie telefonicznym, zgodnie z instrukcjami głosowymi udzielanymi w Kanale IVR. Jeżeli Użytkownik nie zakończy w ten sposób naliczania Opłaty, czas naliczania Opłaty kończy się również z chwilą zakończenia odpłatności SPP w danym dniu (dla SPP) lub z upływem siedmiu dni od zatwierdzenia Dyspozycji (dla Parkingu Płatnego).
7.    W przypadku wyboru Trybu „Od Teraz” dla Parkingu Płatnego czas naliczania Opłaty, zgodnie z ust. 5 lub 6 powyżej, kończy się również z chwilą, w której nie jest możliwe dalsze zablokowanie środków powiązanych z Kartą w wysokości wskazanej w ust. 9 pkt. b poniżej.
8.    W przypadku Trybu „Od Teraz” Użytkownik może uiścić Opłatę maksymalnie do końca odpłatności SPP w danym dniu lub za okres siedmiu dni od zatwierdzenia Dyspozycji dla Parkingu Płatnego. Po rozpoczęciu naliczania Opłaty w Trybie „Od Teraz” Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia Opłaty w kwocie obliczonej na podstawie czasu naliczania Opłaty, zgodnie z ust. 5-7 powyżej, oraz taryfy obowiązującej na danym Parkingu. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu Opłaty, jeżeli zostało rozpoczęte jej naliczanie, chyba że prawo do zwrotu wynika z odrębnych zasad korzystania z Parkingu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
9.    Rozpoczęcie czasu naliczania Opłaty oraz zatwierdzenie Dyspozycji w Trybie „Od Teraz” skutkuje przekazaniem wydawcy Karty polecenia zablokowania środków powiązanych z Kartą w wysokości:
        a.    Opłaty należnej do zakończenia odpłatności SPP w danym dniu dla SPP,
        b.    kwoty nieprzekraczającej PLN 500,00 dla Parkingów Płatnych, przy czym kwota blokady może być odnawiana na poczet pokrycia kwoty Opłaty w kolejnych odcinkach czasu naliczania Opłaty w Trybie „Od Teraz”.
10.    W Trybie „Od Teraz” nie jest możliwe równoległe naliczanie Opłaty dla dwóch pojazdów.
11.    Przed zatwierdzeniem Dyspozycji Użytkownik powinien zweryfikować poprawność podanych przez siebie danych.
12.    Zatwierdzenie Dyspozycji odbywa się poprzez podanie przez Użytkownika kodu mPIN określonego dla danej Karty w systemie MasterPass, chyba że Użytkownik uzgodnił z Partnerem lub wydawcą Karty inny sposób zatwierdzania Dyspozycji. Z chwilą zatwierdzenia Dyspozycji CPG przekazuje Partnerowi treść Dyspozycji oraz występuje do Partnera o potwierdzenie zainicjowania płatności. Dokonanie Opłaty wymaga otrzymania przez CPG potwierdzenia zainicjowania płatności od Partnera.
13.    W przypadku otrzymania przez CPG od Partnera potwierdzenia zainicjowania płatności Użytkownik jest informowany o dokonaniu Opłaty komunikatem w Aplikacji, a informacja o dokonaniu Opłaty udostępniana jest przez CPG osobom dokonującym kontroli na Parkingu w celu weryfikacji dokonania Opłaty przez Użytkownika. W przypadku braku lub odmowy potwierdzenia przez Partnera zainicjowania płatności Użytkownik jest informowany o braku dokonania Opłaty komunikatem w Aplikacji.
14.    Wydawca Karty świadczy usługi płatnicze na zasadach uzgodnionych pomiędzy Użytkownikiem a wydawcą Karty.

§ 7  BLOKADA KONTA CityParkApp

1.    W przypadku stwierdzenia, że do Danych Logowania lub do Konta CityParkApp dostęp uzyskała lub mogła uzyskać osoba nieuprawniona, a także w razie użycia Danych Logowania lub Konta CityParkApp przez osobę nieuprawnioną Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić CPG te okoliczności oraz przekazać polecenie zablokowania Konta CityParkApp wiadomością poczty elektronicznej na adres bok.cpa@citypg.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 801 066 135. CPG jest uprawnione do weryfikacji tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia.
2.    CPG jest uprawnione do zablokowania Konta CityParkApp w przypadku stwierdzenia nieuprawnionego użycia Danych Logowania lub Konta CityParkApp, lub naruszenia zasad korzystania z Kanałów Dostępu, określonych w § 4 ust. 1 pkt a lub § 5 ust. 1-5 Regulaminu. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym CPG odblokowuje Konto CityParkApp z chwilą ustania przyczyny blokady.
3.    W okresie blokady nie jest możliwe korzystanie z Konta CityParkApp.
4.    O blokadzie CPG powiadamia Usługobiorcę niezwłocznie, nie później niż 24 godziny po zablokowaniu, chyba że przepis prawa zakazuje powiadomienia.
5.    Użytkownik powinien złożyć wniosek o odblokowanie Konta CityParkApp wiadomością poczty elektronicznej na adres: bok.cpa@citypg.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 801 066 135. CPG jest uprawnione do weryfikacji tożsamości osoby składającej wniosek.

§ 8  REKLAMACJE

1.    Reklamacje można zgłaszać wiadomością poczty elektronicznej na adres: bok.cpa@citypg.pl, z wykorzystaniem funkcjonalności „Kontakt” w Portalu WWW lub pisemnie na adres City Parking Group Spółka Akcyjna, ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz.
2.    Reklamacja zgłoszona przez Użytkownika do CPG powinna zawierać przynajmniej:
        a.    podstawy zgłoszenia reklamacji oraz orientacyjny czas i miejsce (tj. miasto i Parking) wystąpienia nieprawidłowości;
        b.    wysokość dokonanej Opłaty lub informację o braku możliwości jej dokonania;
        c.    imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego oraz adres poczty elektronicznej Użytkownika, a w przypadku zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej – również adres do korespondencji.
3.    CPG rozpoznaje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od otrzymania przez CPG poprawnego zgłoszenia reklamacyjnego.
4.    CPG zawiadamia Użytkownika o rozstrzygnięciu reklamacji.

§ 9  PRAWO ODSTĄPIENIA

1.    Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tytułu odstąpienia. Termin do odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
2.    Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Użytkownik powinien poinformować CPG o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres City Parking Group Spółka Akcyjna, ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz lub pocztą elektroniczną na adres: bok.cpa@citypg.pl). Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza jest dostępny na stronie: www.cityparkapp.pl.
3.    Aby zachować termin do odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia przed upływem tego terminu.

§ 10  OBOWIĄZYWANIE UMOWY

1.    Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony, z chwilą rejestracji Konta CityParkApp.
2.    Użytkownik jest uprawniony do usunięcia Konta CityParkApp, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy. Wniosek o usunięcie Konta CityParkApp należy zgłosić wiadomością poczty elektronicznej na adres: bok.cpa@citypg.pl lub pisemnie na adres: City Parking Group Spółka Akcyjna, ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz. CPG jest uprawnione do weryfikacji tożsamości osoby składającej wniosek.
3.    CPG przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, jedynie z następujących ważnych przyczyn:
        a.    Użytkownik naruszył postanowienia § 4 ust. 1 pkt a lub § 5 ust. 1-5 Regulaminu;
        b.    podejmowania przez Użytkownika działań lub czynności sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, które mają wpływ na sposób realizacji Umowy;
        c.    uzyskania informacji pochodzącej od organów państwowych o popełnieniu lub podejrzeniu popełnienia przez Użytkownika, z wykorzystaniem Kanałów Dostępu, przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów lub ochronie informacji,
        d.    Użytkownik w powtarzający się sposób narusza postanowienie Umowy, w tym Regulaminu, inne niż określone w punkcie a. niniejszego ustępu, a CPG przed wypowiedzeniem Umowy bezskutecznie wezwało do zaprzestania naruszenia wskazanego przez CPG postanowienia w terminie 7 dni pod rygorem wypowiedzenia Umowy oraz Użytkownik ponownie naruszył lub nie przerwał stanu ciągłego naruszenia tego postanowienia po upływie tego terminu.
4.    Wypowiedzenie Umowy powinno zostać złożone pod rygorem nieważności w formie pisemnej lub wiadomością poczty elektronicznej.

§ 11  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Regulamin jest dostępny do pobrania na stronie www.cityparkapp.pl.
2.    Wszelkie dane i informacje podawane przez Użytkownika powinny być zgodne z prawdą, zaś w razie ich zmiany Użytkownik powinien je zaktualizować lub poinformować CPG o zmianie w inny sposób.
3.    Bieżąca komunikacja pomiędzy Użytkownikiem a CPG odbywa się pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
4.    CPG jest uprawnione do zmiany Regulaminu z następujących ważnych przyczyn:
        a.    zmiana stanu prawnego skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie;
        b.    wydanie orzeczenia sądu powszechnego lub wydanie decyzji, zalecenia, rekomendacji lub innego, wiążącego CPG aktu przez organ administracji publicznej, skutkujące koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie;
        c.    zmiana w ofercie CPG, ze względu na:
                i.    wprowadzenie nowych produktów i usług, jeśli jednocześnie 1) zmiana Regulaminu dotyczy jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi produktami lub usługami, 2) korzystanie z nowych produktów i usług nie będzie dla Użytkownika obowiązkowe, 3) niekorzystanie z nich nie będzie wiązało się dla Użytkownika z kosztami, chyba że Użytkownik wyrazi na korzystanie i ponoszenie kosztów odrębną zgodę;
ii.poprawę istniejących funkcjonalności lub świadczonych usług w celu zwiększania poziomu bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub polepszenia użyteczności udostępnianych funkcjonalności lub usług świadczonych przez CPG na podstawie Regulaminu, przy czym zmiana ta może dotyczyć jedynie wprowadzenia lub zmiany postanowień związanych z tymi funkcjonalnościami lub usługami,
                iii.    zmianę lub rezygnację z niektórych funkcjonalności lub usług świadczonych przez CPG na podstawie Regulaminu, ze względu na dalszą niemożność świadczenia danej usługi lub udostępniania funkcjonalności w dotychczasowej formie spowodowaną 1) ustaniem umowy CPG z podmiotem, z którego usług CPG korzystał świadcząc daną usługę lub udostępniając daną funkcjonalność lub 2) ze względu na wzrost kosztów świadczenia danej usługi o co najmniej 2 %, spowodowany wzrostem cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, obsługi systemu informatycznego stosowanego przez CPG do świadczenia danej usługi lub udostępniania danej funkcjonalności, lub 3) zmianę przepisów prawa regulujących świadczone usługi lub udostępnione funkcjonalności przez CPG, lub utratę prawa do pobierania Opłat przez CPG; jeżeli zdarzenie będące powodem zmiany miało miejsce nie dłużej niż 3 miesiące przed ogłoszeniem zmiany Regulaminu – przy czym zmiana Regulaminu może zostać dokonana jedynie w zakresie niezbędnym do usunięcia lub zmiany tych funkcjonalności lub usług.
5.    O zmianie Regulaminu CPG informuje Użytkownika wiadomością poczty elektronicznej. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z momentem określonym przez CPG, nie wcześniej jednak niż 30 dni od wysłania przez CPG informacji o zmianach. Użytkownik jest związany nowym brzmieniem Regulaminu, o ile nie wypowiedział Umowy po otrzymaniu informacji o zmianach a przed określonym przez CPG momentem wejścia w życie zmian Regulaminu.
6.    Umowa oraz wynikające z niej zobowiązania podlegają prawu polskiemu. Umowa zawarta jest w języku polskim.
7.    Jeżeli CPG nie uznało reklamacji Użytkownika będącego konsumentem, a ten się nie zgadza z jego decyzją, może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do jednego z sądów polubownych działających przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Więcej informacji jest dostępne na stronie UOKiK: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php .
8.    Niniejszym informujemy również o istnieniu platformy ODR (European Online Dispute Resolution platform) oraz możliwości wykorzystania jej w celu rozstrzygania sporów. Platforma jest dostępna pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr .

 

  Regulamin CityParkApp

  Regulamin CityParkApp ważny do 17.03.2017

  Formularz odstąpienia od umowy