Regulamin

Regulamin CityParkApp od 30.04.2020 (plik PDF).

Regulamin CityParkApp

(ważny od 30 kwietnia 2020 r.)

Regulamin Korzystania z Aplikacji Mobilnej

Aplikacja mobilna  (dalej zwana Aplikacją) jest wygodnym sposobem dokonywania płatności za usługi parkingowe w Europark, Unipark lub City Parking Group S.A., oraz usługi świadczone przez inne prywatne parkingi, również w strefach miejskich, wszędzie tam, gdzie obowiązuje Opłata Miejscowa. Opłata Miejscowa z tytułu korzystania z płatnych miejsc parkingowych jest obowiązkową opłatą pobieraną od użytkowników (kierowców) pojazdów na terytorium miasta, ustaloną decyzją rady miasta. Korzystając z Aplikacji, zobowiązujesz się do przestrzegania Warunków Korzystania z Aplikacji podanych poniżej oraz potwierdzasz, że wyrażasz zgodę na ich przestrzeganie.

Aplikacja może dokonać identyfikacji Twojego numeru telefonu, ustalić Twoje położenie za pomocą globalnego systemu identyfikacji położenia. Aplikacja wymaga połączenia urządzenia mobilnego do sieci bezprzewodowej (Wi-Fi), lub włączenia sieci komórkowej urządzenia w taki sposób, aby Aplikacja mogła korzystać z danych zgodnie z taryfą Twojego operatora sieci komórkowej.

Właściciel Aplikacji

Wszelkie prawa własności intelektualnej oraz prawa autorskie do Aplikacji są własnością UNIPARK, UAB, wpisaną do rejestru pod numerem 302693645, posługującą się numerem identyfikacji podatkowej VAT LT100009885910, z siedzibą pod adresem: Rodūnios kelias 10, LT-02189 Wilno, tel. + 370 700 77 877, e-mail: info@unipark.lt, strona internetowa: www.unipark.lt (dalej zwanej Autorem Aplikacji).

Właściciel uprawnia Cię, użytkownika Aplikacji, do używania Aplikacji, wraz z jej modyfikacjami oraz uaktualnieniami, jedynie do celów dokonywania płatności za usługi objęte Aplikacją. Użytkownik nie może dokonywać jakichkolwiek zmian, dekompilować, wprowadzać modyfikacji Aplikacji ani tworzyć jakichkolwiek pochodnych Aplikacji, kopiować jej na inne urządzenia, rozprowadzać lub wykorzystywać dane zawarte w Aplikacji w inny sposób w jakimkolwiek innym celu. Użytkownikowi Aplikacji nie przekazuje się kodu źródłowego Aplikacji ani jakichkolwiek praw autorskich. Właściciel Aplikacji zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu, funkcjonalności Aplikacji, określenia informacji lub zakazania korzystania z Aplikacji przez okres nieograniczony w przypadku naruszenia zasad korzystania z Aplikacji.

Prywatność

W związku z korzystaniem przez Ciebie z aplikacji CityParkApp Administratorem Twoich danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”) jest UNIPARK, UAB, wpisaną do rejestru pod numerem 302693645, posługującą się numerem identyfikacji podatkowej VAT LT100009885910, z siedzibą pod adresem: Rodūnios kelias 10, LT-02189 Wilno, tel. + 370 700 77 877, e-mail: info@unipark.lt, strona internetowa: www.unipark.lt (dalej zwanej Autorem Aplikacji), który powierza przetwarzanie danych osobowych City Parking Group S.A. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz w celu realizacji usługi na terenie Polski.

Zasady prywatności, o których mowa dostarczają informacji jedynie o danych osobowych zbieranych oraz przetwarzanych w związku z korzystaniem z Aplikacji (zamawiania usług parkingowych oraz dokonywania płatności za pomocą Aplikacji).

Cel Przetwarzania oraz Przetwarzane Dane Osobowe

Administrator przetwarza dane osobowe (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) korzystających z Aplikacji w poniższych kategoriach, celach i w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:

 

Kategoria danych:

Typ danych:

Dane identyfikacyjne:

Numer rejestracyjny pojazdu.
Indywidualny numer użytkownika.
Numer telefonu.

Dane o lokalizacji:

Jeśli wyrazisz zgodę, będziemy mieli informację o lokalizacji Twojego urządzenia mobilnego w chwili zamawiania usługi.

Miejsce parkingowe pojazdu (parking oraz/lub strefa, którą wybrałeś).

Data oraz godzina:

Czas parkowania pojazdu (data rozpoczęcia i zakończenia parkowania, czas parkowania).

Szczegóły płatności:

Wybrana metoda płatności (karta płatnicza/ kredytowa).

Jeśli wybrałeś płatność kartą płatniczą/ kredytową, dane dodanej karty (kart) należy zebrać dodatkowo (imię i nazwisko podane na karcie, numer karty, data ważności, kod bezpieczeństwa).

 

Prosimy zwrócić uwagę, że zbieramy (przetwarzamy) dane osobowe jedynie, kiedy rozpoczynasz korzystanie z parkingu oraz /lub strefy i kiedy przestajesz korzystać z parkingu/ strefy, o której mowa (co obejmuje wszystkie okresy korzystania). Jednak, kiedy nie korzystasz z usług parkingowych (niezależnie, czy zainstalowałeś Aplikację), nie zbieramy danych osobowych, tj. dane osobowe wprowadzone do Aplikacji są dostępne na Twoim inteligentnym urządzeniu i nie są przetwarzane (zebrane, nie są widoczne, wykorzystywane, itp.) w systemach Administratora Danych.

 

Cele przetwarzania

  1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz umożliwienia korzystania z usług oferowanych w ramach Aplikacji, w tym w celu rejestracji i korzystania z Aplikacji, udostępniania Użytkownikom funkcjonalności Aplikacji, utrzymywania kontaktu, prowadzenia i obsługi konta w Aplikacji, obsługi reklamacji i zwrotów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  3. w celu oferowania przez Administratora produktów lub usług bezpośrednio na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego w szczególności na kierowaniu drogą elektroniczną powiadomień o ofertach lub treściach zawierających w niektórych przypadkach informacje handlowe oraz prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim produktów lub usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  4. w celach archiwalnych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

 

 

 

 

Obowiązek podania danych osobowych

 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną.

Osoby dokonujące rejestracji proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta w Aplikacji. Ich podanie jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem takiej możliwości.

 

Korzystanie z Danych

 

Korzystamy z numeru rejestracyjnego pojazdu celem identyfikacji klienta (pojazdu) chcącego zaparkować na zarządzanych przez nas parkingach lub w strefach.

Korzystamy z indywidualnego numeru użytkownika celem identyfikacji użytkownika w chwili świadczenia usługi (urządzenie użytkownika) oraz zapewnienia komunikacji z Aplikacją (niezakłócone świadczenie usług).

Korzystamy z danych lokalizacji urządzenia mobilnego (GPS) oraz miejsca parkowania pojazdu (lokalizacja parkingu lub strefy), aby umożliwić identyfikację (upewnić się) na jakim parkingu lub w jakiej strefie parkujesz oraz pobranie stosownej opłaty z tytułu świadczonej usługi.

Korzystamy z danych czasu parkowania pojazdu, aby umożliwić ocenę czasu parkowania oraz wycenę świadczonej usługi w oparciu o czas trwania parkowania.

Korzystamy z wybranego sposobu płatności oraz szczegółów płatności, aby w ten sposób dokonać poboru płatności (uzyskać płatność) za usługi.

 

Udostępnianie Danych

 

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji oraz jakość świadczonych usług, mamy prawo przekazać dane osobowe osobom trzecim (przetwarzającym dane), które pomagają nam w administrowaniu Aplikacją i/ lub świadczeniu usług. Osoby, o których mowa oznaczają Właściciela Aplikacji (UNIPARK, UAB), autorów, firmy IT, operatorów sieci komórkowych, firmy marketingowe, podmioty świadczące usługi parkingowe i usługi powiązane, itp.

 

Dane mogą być również przekazywane właściwym organom publicznym lub organom ścigania (sądom, policji lub innym organom nadzoru), świadczącym usługi prawne lub windykacyjne, firmom ubezpieczeniowym lub innym podmiotom i właścicielom zarządzającym parkingami i strefami płatnego parkowania, w których CPG jest uprawnione do pobierania opłaty parkingowej, w celu umożliwienia weryfikacji dokonania tej opłaty przez Użytkownika. Dane osobowe udostępniane są jedynie, jeśli wymaga tego obowiązujące prawo oraz jedynie zgodnie z procedurą określoną prawem w celu zabezpieczenia naszych praw, mając na uwadze bezpieczeństwo naszych klientów, personelu oraz zasobów, oraz do celów zgłaszania, występowania lub wnoszenia zarzutów przeciwko roszczeniom w sporze prawnym.

 

Proszę zwrócić uwagę na to, że dane osobowe przekazywane są jedynie osobom trzecim, które zapewniają, na podstawie umowy, odpowiednie warunki konieczne do ich przetwarzania i zapewnienia bezpieczeństwa. Dane osobowe nie mogą być przekazywane do państw trzecich (tj. poza granice Unii Europejskiej lub granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani jakimkolwiek organizacjom międzynarodowym.

 

Prawa Osób, których Dane dotyczą oraz ich Wykonywanie

W sytuacjach, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w oparciu o Twoją zgodę na ich przetwarzanie, przysługuje Ci prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

W każdym czasie masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu. Sprzeciw w pozostałym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora.

Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do sprostowania swoich danych osobowych oraz uzupełniania ich lub aktualizowania, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie.

W przypadkach określonych w art. 17 RODO masz prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane.

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji.

Powyższe uprawnienia przysługują Ci, o ile przepisy szczególne nie wyłączają bądź ograniczają tych uprawnień.

Gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

W celu wykonania przysługujących Tobie praw, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych City Parking Group S.A. pod adresem email: iod@citypg.pl.

Pozostałe Informacje

Biorąc pod uwagę, że jednym zamówieniem usługi parkowania można zarządzać z różnych urządzeń telefonicznych, korzystając z różnych sposobów płatności, po złożeniu zamówienia usługi parkowania, zobaczysz numer rejestracyjny pojazdu, miasto oraz strefę parkowania lub parking, na którym zaparkowano pojazd korzystając z Aplikacji zainstalowanej na różnych urządzeniach telefonicznych.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg dotyczących funkcjonowania aplikacji, prosimy o kontakt z przedstawicielem City Parking Group S.A. pod adresem email: bok.cpa@citypg.pl lub pod numerem telefonu 801 066 135  (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora).

 

Płatność z tytułu Korzystania z Parkingów

Korzystając z Aplikacji, wyrażasz tym samym zgodę na dokonanie płatności z tytułu Opłaty za wybraną usługę oraz kosztów obsługi (kwotę możesz sprawdzić u operatora swojej sieci komórkowej lub w banku). Stawki opłat z tytułu usług parkingowych świadczonych przez Europark, Unipark lub City Parking Group S.A., procedury dokonywania płatności oraz pozostałe informacje dotyczące korzystania z płatnych parkingów są dostępne na stronie www.europark.lv, oraz na stronach www.unipark.lt, www.santarosparkavimas.lt, www.unipark.lv, www.unipark.pl, www.cityparkinggroup.pl.

Twoim obowiązkiem jest zapewnienie wystarczających środków na koncie przez cały okres korzystania z Aplikacji. W przypadku, gdy dostępne środki są niewystarczające by dokonać płatności za usługi i gdy nie możesz dokonać płatności korzystając z Aplikacji, zobowiązany jesteś zapłacić za usługi zgodnie z ogólną procedurą obowiązującą na parkingach, tj. z wykorzystaniem automatycznej kasy fiskalnej.

Korzystanie z parkingów Europark, Unipark i City Parking Group S.A. jest odpłatne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Opłata z tytułu świadczonych usług obowiązuje od momentu wjazdu na parking. Korzystając z Aplikacji, ponosisz odpowiedzialność za właściwy wybór parkingu, czasu, wprowadzenie numeru rejestracyjnego pojazdu oraz pozostałe dane, które zobowiązany jesteś wprowadzić lub wybrać. Powiadomienie o czasie parkowania lub czasie rozpoczęcia parkowania jest rejestrowane z chwilą, gdy kierowca zbliża się do szlabanu a szlaban podnosi się, a rejestracja jest ukończona z chwilą, gdy kierowca faktycznie wjeżdża na parking. Korzystając z Aplikacji, jesteś odpowiedzialny za właściwe i poprawne wprowadzenie i zakończenie czasu płatnego parkowania.

Dokonywanie Miejscowych Opłat w Strefach Miejskich

Miejscowa Opłata z tytułu korzystania z płatnych miejsc parkingowych jest obowiązkową płatnością pobieraną od użytkowników (kierowców) pojazdów na terytorium miasta obowiązującą na podstawie decyzji rady miasta. Korzystając z Aplikacji, ponosisz odpowiedzialność za właściwy wybór parkingu, strefy Opłaty Miejscowej, opłaconego czasu, wprowadzenie numeru rejestracyjnego pojazdu oraz pozostałych danych, które zobowiązany jesteś wprowadzić lub wybrać.

Dokonywanie płatności z tytułu Opłaty Miejscowej nie oznacza zapewnienia miejsca parkingowego ani jego rezerwacji ani nie zezwala na parkowanie w strefie, w której obowiązują znaki zakazu zgodnie z zasadami ruchu drogowego ani też nie zezwala na naruszanie zasad ruchu drogowego w inny sposób. W Aplikacji Opłata Miejscowa jest pobierana na podstawie łącznego czasu; stąd uiszczając Opłatę Miejscową, należy upewnić się, czy taka opłata jest pobierana w danym momencie. Godziny poboru, tj. obowiązywania Miejscowej Opłaty wskazują znaki drogowe oraz dodatkowe tablice; stąd kierowca (posiadacz) pojazdu zobowiązany jest, dokonując płatności Opłaty Miejscowej, przestrzegać znaków drogowych.

Strefy Opłaty Miejscowej, ich kwoty, procedury płatności oraz pozostałe informacje dotyczące korzystania z płatnych miejsc parkingowych w mieście określa Regulamin Opłat Miejscowych za Korzystanie z Płatnych Miejsc Parkingowych dla Pojazdów przyjęty decyzją rady miasta (dalej zwane Regulaminem) wraz ze stosownymi poprawkami do Regulaminu. Regulamin, poprawki do Regulaminu oraz pozostałe informacje istotne dla kierowcy publikowane są na stronach internetowych urzędu miasta.

W przypadku, gdy środki dostępne na Twoim koncie okażą się niewystarczające by dokonać płatności z tytułu Opłaty Miejscowej w chwili korzystania z Aplikacji, płatność zostanie zatrzymana automatycznie. Jeśli nie zatrzymasz czasu parkowania, domyślnie zlecenie parkowania będzie obowiązywało do końca płatnego czasu parkowania tego samego dnia w wybranej strefie .

Powiadomienie o czasie parkowania lub o czasie rozpoczęcia parkowania jest rejestrowane bez konieczności opuszczania pojazdu przez kierowcę, a powiadomienie traktowane jest jako zarejestrowane od momentu otrzymania przez kierowcę pozytywnej informacji zwrotnej. Powiadomienie o czasie zakończenia parkowania należy przesłać przed wyjazdem. Korzystając z Aplikacji, odpowiadasz za właściwe i prawidłowe ustawienie czasu płatnego parkowania i jego zatrzymania.

Postanowienia końcowe

O każdej zmianie Regulaminu, która będzie istotna z punktu widzenia Twoich interesów, Unipark zobowiązuje się do poinformowania Ciebie, Użytkowniku o tych zmianach, na 14 dni przed ich wprowadzeniem,                                     z możliwością odstąpienia od Umowy.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2020 roku.

 

  Regulamin CityParkApp

  Regulamin CityParkApp ważny do 17.03.2017

  Formularz odstąpienia od umowy