Nysa

Wybierz miasto
© autorzy OpenStreetMap
Najedź na strefę parkingową, aby dowiedzieć się o niej więcej
Legenda:
  • Drogi powiatowe
  • Drogi gminne

Informacje ogólne

  • City Parking Group S.A. prowadzi obsługę Strefy Płatnego Parkowania w Nysie.

     

    Drogi gminne: ul. Armii Krajowej (od ul. Bolesława Krzywoustego do ul. Wolności), ul. Wincentego Pola, ul. Forteczna, droga nr 109129 O (od ul. Parkowej do ul. Fortecznej przy budynkach ul. Piastowskiej nr od 21 do nr 31), ul. Henryka Siemiradzkiego, ul. Kowalska, ul. Królowej Jadwigi, ul. Jana Matejki, Rynek (z wyłączeniem odcinka drogi w ciągu komunikacyjnym północnej pierzei od ul. Henryka Siemiradzkiego do ul. Brackiej - wzdłuż budynków od nr 22 do nr 35), ul. Bielawska, ul. Bracka, ul. Św. Piotra, ul. Oskara Kolberga, ul. Teatralna, Rynek Garncarski, ul. Kupiecka, Plac Lüdinghausen, Plac Kościelny, ul. Biskupa Jarosława, ul. Ks. J. Kądziołki, ul. Tkacka, ul. Grodzka, Rynek Solny, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Kramarska, ul. Karola Miarki, ul. Grzybowa, ul. Wyzwolenia, ul. Daniela Chodowieckiego, ul. Wolności, ul. Parkowa, ul. Wałowa, ul. Wita Stwosza, ul. Zjednoczenia (od ul. Emilii Gierczak do ul. Mariackiej), ul. Mariacka (od ul. Prudnickiej do ul. Waleriana Łukasińskiego), ul. Waleriana Łukasińskiego, ul. Władysława Orkana, ul. Majora Henryka Sucharskiego, ul. 22-go Stycznia, ul. Bohaterów Warszawy (od ul. Bolesława Krzywoustego do ul. Wita Stwosza), ul. Stanisława Ligonia, ul. Batalionów Chłopskich (od ul. Stanisława Ligonia do ul. Mostowej), ul. Partyzantów,;


    Drogi powiatowe: ul. Fryderyka Szopena (z wyłączeniem odcinka drogi na kierunku od ul. Bolesława Krzywoustego do ul. Cypriana Kamila Norwida - wzdłuż budynków od nr 2 do nr 4), ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego, ul. Prudnicka (od ul. Stanisława Moniuszki do ul. Mariackiej).

Godziny działania stref

Godziny działania SPP:
 

Drogi gminne i powiatowe:

Poniedziałek- piątek:  08:00-18:00

 

 

Parkometry 61 szt. (Siemens)

 

Strefa posiada około 1200 miejsc postojowych.

Dane kontaktowe

Kierownik SPP: Raczek Iwona, tel. 509 660 937  

 


Adres biura SPP:

ul. Św. Piotra 8 / 2 LU,

48-300 Nysa

Tel.  607 470 541

e-mail: bsppnysa@citypg.pl 

Godziny otwarcia

Poniedziałek - piątek: 07:30 - 15:30

 

Stawki opłat

Wykupienie biletu z parkomatu lub przez aplikację CityParkApp:

- do 15 minut postoju: bez opłat (tylko po pobraniu odpowiedniego biletu z parkomatu i umieszczeniu go za przednią szybą pojazdu; brak biletu bezpłatnego w aplikacji),
- do pół godziny parkowania:  1,00 zł (opłata minimalna),
- za pierwszą godz.: 1,50 zł,
- za drugą godz.: 1,80 zł,
- za trzecią godz.: 2,10 zł,
- za czwartą i kolejne godziny: 1,50 zł.

 

Bilety zakupione zarówno na drogach gminnych, jak i powiatowych obowiązują w całej Strefie.

 

 

Wykupienie abonamentu:

- abonament okresowy jednotygodniowy: 25,00 zł, 
- abonament okresowy dwutygodniowy: 40,00 zł, 
- abonament miesięczny: 65,00 zł,
- abonament półroczny: 325,00 zł,
- abonament roczny: 650,00 zł,
- opłata abonamentowa specjalna: 25,00 zł (dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz pracowników instytucji i obiektów handlowych usytuowanych w obrębie ulic objętych strefą płatnego parkowania, zgodnie z wykazem określonym w załączniku do uchwały). 

 

Abonament za całodobowy postój na wydzielonym stanowisku postojowym zastrzeżonym kopertą:

- abonament okresowy półroczny: 1500,00 zł,
- abonament okresowy roczny: 3000,00 zł.

 

Zerowe stawki opła przysługują następującym użytkownikom dróg:

1) mieszkańcom danego rejonu strefy płatnego parkowania posiadającym lub stale użytkującym pojazdy samochodowe, na postój na ulicy przylegającej do miejsca ich zamieszkania oraz na ulicy sąsiedniej wskazanej przez mieszkańca, na podstawie „winiety mieszkańca” wydawanej bezpośrednio przez Biuro Strefy Płatnego Parkowania po przedstawieniu dowodu rejestracyjnego pojazdu lub konsumenckiej umowy leasingu i dokumentu potwierdzającego zamieszkanie w strefie płatnego parkowania na ulicy, o której mowa wyżej,

2) osobom niepełnosprawnym posiadającym "kartę parkingową" wydawaną w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;

3) kierującym oznakowanymi pojazdami służb miejskich oraz służb związanych z techniczną infrastrukturą miasta podczas wykonywania czynności służbowych; pojazdy ww. służb winny być oznakowane zgodnie z przepisami ustawy "Prawo o ruchu drogowym";

4) Straży Miejskiej dla oznakowanych pojazdów służbowych;

5) opiekunom mieszkańców niezdolnych do samodzielnej egzystencji, zamieszkujących dany rejon strefy płatnego parkowania, korzystającym w tym celu z samochodu, na podstawie "winiety opiekuna" wydawanej po przedstawieniu stosownego zaświadczenia;

6) instytucjom prowadzącym działalność charytatywną i opiekuńczą, na podstawie winiety parkingowej wydawanej w oparciu o statut potwierdzający prowadzenie działalności w ww. zakresie;

7) pielęgniarkom środowiskowym, na podstawie winiety parkingowej wydanej po przedstawieniu stosownego zaświadczenia;

8) rodzicom i wskazanym przez nich opiekunom dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym i szkolnym klas szkół podstawowych I-III, na postój na ulicach bezpośrednio przylegających do żłobka, przedszkola lub szkoły, na potrzeby przywozu dzieci i ich odbioru, na czas nie dłuższy niż pół godziny, na podstawie "winiety szkolnej" wydawanej po przedstawieniu wniosku potwierdzonego przez placówkę oświatową lub wychowawczą;

9) kierującym motocyklami;

10) kierującym pojazdami, którzy realizują postój pojazdu w czasie nie dłuższym niż 15 minut od zajęcia miejsca postojowego oraz pobiorą z automatu parkingowego bilet "zerowy" i umieszczą go za przednią szybą pojazdu, w sposób określony w § 8 ust. 2.

11) działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych, posiadającym pojazdy samochodowe, na podstawie winiety parkingowej wydanej w oparciu o legitymację działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Dodatkowe opłaty

Opłata dodatkowa :


Ustalona opłata dodatkowa  za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu w SPP to kwota: 80,00  zł

Opłata dodatkowa ulega zmniejszeniu do kwoty 30,00 zł  w przypadku uregulowania do 7 dni od dnia wystawienia wezwania.

Dane zarządzającego strefą

 

Urząd Miejski w Nysie (drogi gminne)

ul. Kolejowa 15

48-300 Nysa

tel.: (77) 408-05-00

e-mail: nysa@www.nysa.pl

www.nysa.eu

 

Starostwo Powiatowe w Nysie (drogi powiatowe)

ul. Piastowska 33

48-300 Nysa

e-mail: bok@powiat.nysa.pl

www.powiat.nysa.pl