Nysa

Wybierz miasto
© autorzy OpenStreetMap
Najedź na strefę parkingową, aby dowiedzieć się o niej więcej
Legenda:
 • Strefa płatnego parkowania
 • Strefa płatnego parkowania
 • Drogi powiatowe

Informacje ogólne

 • City Parking Group S.A. prowadzi obsługę Strefy Płatnego Parkowania w Nysie.

   

  Obszar A (tj. obszar Śródmieścia)

  drogi gminne (ulice): Armii Krajowej (od ul. Krzywoustego do ul. Wolności), Wincentego Pola, Forteczna wraz z przyległą drogą nr 109129O (od ul. Parkowej do ul. Fortecznej przy budynkach ul. Piastowskiej nr od 21 do nr 31), Siemiradzkiego, Kowalska, Królowej Jadwigi, Matejki, Rynek (z wyłączeniem odcinka drogi w ciągu komunikacyjnym północnej pierzei od ul. Siemiradzkiego do ul. Brackiej - wzdłuż budynków od nr 22 do nr 35), Bielawska, Bracka, Św. Piotra, Kolberga, Teatralna, Rynek Garncarski, Kupiecka, Pl. Ludinghausen, Pl. Kościelny, Biskupa Jarosława, Kądziołki, Tkacka, Grodzka, Rynek Solny, Sobieskiego, Kramarska, K. Miarki, Grzybowa, Wyzwolenia, Ligonia, Batalionów Chłopskich (od ul. Ligonia do ul. Mostowej), Chodowieckiego, Wolności, Parkowa, Wałowa, Wita Stwosza, Zjednoczenia (od ul. E. Gierczak do ul. Mariackiej), Partyzantów wraz z przyległymi parkingami; Bohaterów Warszawy (od ul. Krzywoustego do ul. Wita Stwosza) wraz z przyległymi parkingami;

  drogi powiatowe (ulice): Szopena (z wyłączeniem odcinka drogi w kierunku od ul. Krzywoustego do ul. Norwida - wzdłuż budynków od nr 2 do nr 4) wraz z przyległymi parkingami.


  Obszar B (tj. obszar w obrębie Targowiska Miejskiego)

  drogi gminne (ulice): Mariacka (od ul. Prudnickiej do ul. Łukasińskiego), Łukasińskiego, Orkana, Sucharskiego, 22 Stycznia wraz z przyległymi parkingami;

  drogi powiatowe (ulice): Kraszewskiego, Prudnicka (od ul. Moniuszki do ul. Mariackiej) wraz z przyległymi parkingami.

Godziny działania stref

Godziny działania SPP:
 

Obszar  A:

Poniedziałek- piątek:  08:00-18:00

 

Obszar  B:

Poniedziałek, środa, czwartek: 08:00-18:00

Wtorek, piątek:  06:00-18:00

 

 

Parkometry 64 szt. (Siemens)

 

Strefa posiada 1695 miejsc postojowych.

Dane kontaktowe

Kierownik SPP: Raczek Iwona, tel. 509 660 937  

 


Adres biura SPP:

ul. Prudnicka 20/1u,

48-300 Nysa

Tel.  (77) 433-61-04

e-mail: bsppnysa@citypg.pl 

Godziny otwarcia

Poniedziałek - piątek: 07:30 - 15:30

 

Stawki opłat

Wykupienie biletu z parkomatu lub przez aplikację CityParkApp:

- do 15 minut postoju: bez opłat (tylko po pobraniu odpowiedniego biletu z parkomatu i umieszczeniu go za przednią szybą pojazdu; brak biletu bezpłatnego w aplikacji),
- do pół godziny parkowania:  1,00 zł (opłata minimalna),
- za pierwszą godz.: 1,50 zł,
- za drugą godz.: 1,80 zł,
- za trzecią godz.: 2,10 zł,
- za czwartą i kolejne godziny: 1,50 zł.

 

Bilety zakupione zarówno w Obszarze A, jak i w obszarze B obowiązują w całej Strefie.

Bilety zakupione zarówno na drogach gminnych, jak i powiatowych obowiązują w całej Strefie.

 

 

Wykupienie abonamentu:

- abonament okresowy jednotygodniowy: 25,00 zł, 
- abonament okresowy dwutygodniowy: 40,00 zł, 
- abonament miesięczny: 65,00 zł,
- abonament półroczny: 325,00 zł,
- abonament roczny: 650,00 zł,
- opłata abonamentowa specjalna: 25,00 zł (dla osób prowadzących działalność gospodarczą, pracowników instytucji i obiektów handlowych usytuowanych w obrębie ulic objętych strefą). 

 

Wniesienie opłaty zryczałtowanej (koperty):

- całodobowa, półroczna: 450,00 zł,
- całodobowa roczna: 900,00 zł.

 

Zerowe stawki opła przysługują następującym użytkownikom dróg:
1) mieszkańcom danego rejonu strefy płatnego parkowania posiadającym lub stale użytkującym pojazdy
samochodowe, na postój na ulicy przylegającej do miejsca ich zamieszkania oraz na ulicy sąsiedniej
wskazanej przez mieszkańca, na podstawie „winiety mieszkańca” wydawanej po przedstawieniu dowodu
rejestracyjnego pojazdu lub konsumenckiej umowy leasingu i dokumentu potwierdzającego zamieszkanie
w strefie płatnego parkowania na ulicy, o której mowa wyżej;
2) osobom niepełnosprawnym posiadającym „kartę parkingową” wydawaną w oparciu o obowiązujące przepisy
prawa;
3) kierującym oznakowanymi pojazdami służb miejskich oraz służb związanych z techniczną infrastrukturą
miasta podczas wykonywania czynności służbowych; pojazdy ww. służb winny być oznakowane zgodnie
z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym”;
4) Straży Miejskiej dla oznakowanych pojazdów służbowych;
5) opiekunom mieszkańców niezdolnych do samodzielnej egzystencji, zamieszkujących dany rejon strefy
płatnego parkowania, korzystającym w tym celu z samochodu, na podstawie „winiety opiekuna” wydawanej
po przedstawieniu stosownego zaświadczenia;
6) instytucjom prowadzącym działalność charytatywną i opiekuńczą, na podstawie winiety parkingowej
wydawanej w oparciu o statut potwierdzający prowadzenie działalności w ww. zakresie;
7) pielęgniarkom środowiskowym, na podstawie winiety parkingowej wydanej po przedstawieniu stosownego
zaświadczenia;
8) rodzicom i wskazanym przez nich opiekunom dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym i szkolnym klas
I-III, na postój na ulicach bezpośrednio przylegających do żłobka, przedszkola lub szkoły, na potrzeby
przywozu dzieci i ich odbioru, na czas nie dłuższy niż pół godziny, na podstawie „winiety szkolnej”
wydawanej po przedstawieniu wniosku potwierdzonego przez placówkę oświatową lub wychowawczą;
9) kierującym motocyklami.

Dodatkowe opłaty

Opłata dodatkowa :


Ustalona opłata dodatkowa  za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu w SPP to kwota: 50,00  zł

Opłata dodatkowa ulega zmniejszeniu do kwoty 20,00 zł  w przypadku uregulowania do 14 dni od dnia wystawienia wezwania.

Dane zarządzającego strefą

 

Urząd Miejski w Nysie (drogi gminne)

ul. Kolejowa 15

48-300 Nysa

tel.: (77) 408-05-00

e-mail: nysa@www.nysa.pl

www.nysa.eu

 

Starostwo Powiatowe w Nysie (drogi powiatowe)

ul. Piastowska 33

48-300 Nysa

e-mail: bok@powiat.nysa.pl

www.powiat.nysa.pl