Kielce

Wybierz miasto
© autorzy OpenStreetMap
Najedź na strefę parkingową, aby dowiedzieć się o niej więcej
Legenda:
  • - obszar Strefy Płatnego Parkowania

Informacje ogólne

  • City Parking Group S.A. prowadzi obsługę Strefy Płatnego Parkowania w Kielcach.


    Strefa w której pobierana jest opłata za postój ograniczona jest ulicami: Seminaryjską, Ogrodową, Żytnią, Żelazną, Czarnowską, IX Wieków Kielc, Źródłową, Tarnowską.

Godziny działania strefy

Od poniedziałku do piątku w godz.: 9:00 - 17:00

Dane kontaktowe

Wydział Strefy Płatnego Parkowania
ul. Kościuszki 14
25-310 Kielce

 

Biuro Obsługi - tel. (41) 340-28-41 do 42

Stawki opłat

Wysokość stawek opłat jednorazowych, abonamentowych i zryczałtowanych za parkowanie pojazdów samochodowych w strafie płatnego parkowania.


Opłaty jednorazowe:
- do pół godziny: 1,00 zł
- za pierwszą i każdą kolejną rozpoczętą godzinę parkowania: 2,00 zł.


Opłaty abonamentowe:    
- miesięczna (dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok): 120,00 zł
- roczna /12 kolejnych miesięcy/ (dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok): 1200,00 zł
- roczna /na zastrzeżone miejsce - koperta/ (dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok): 3900,00 zł


Opłaty zryczałtowane:    
Opłata roczna - identyfikator "I" /12 kolejnych miesięcy/ dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok: 10,00 zł
Opłata roczna - identyfikator "M" /12 kolejnych miesięcy/ dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok: 30,00zł.

 

Wprowadza się zerową stawkę opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w SPP dla następujących użytkowników dróg:
1)  posiadaczy karty parkingowej w rozumieniu ustawy, wydawanej osobie niepełnosprawnej, jeżeli pojazd oznaczony kartą parkingową zaparkowany jest w miejscu przeznaczonym dla tak oznaczonych pojazdów,
2)  kierujących taksówkami na wyznaczonych dla nich miejscach do postoju pomiędzy znakami D-19 (postój taksówek) i D-20 (koniec postoju taksówek),
3)  kierujących pojazdami jednośladowymi,
4)  kierujących pojazdami samochodowymi z napędem elektrycznym lub hybrydowym.

 


Podstawa prawna: Uchwała Nr LVII/1001/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 20 lutego 2014 r.

Dodatkowe opłaty

1) Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP lub gdy postój trwa dłużej niż opłacony czas, MZD pobiera opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł, z zastrzeżeniem ust.3.


2) Termin do zapłaty opłaty dodatkowej, o której mowa w ust.1, wynosi 14 dni od daty wystawienia zawiadomienia - wezwania.


3) W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej najpóźniej następnego dnia roboczego liczonego od daty wystawienia zawiadomienia-wezwania jej wysokość wynosi 30,00 zł.


4) Opłatę dodatkową należy uiścić w kasie MZD, WSPP lub na indywidualne konto MZD wskazane w zawiadomieniu - wezwaniu.


Opłata dodatkowa zostanie anulowana jeżeli osoba, która otrzymała zawiadomienie-wezwanie wykaże, że wykupiła ważny bilet parkingowy lub dokonała płatności poprzez system płatności mobilnych przed czasem wystawienia zawiadomienia-wezwania.
W przypadkach określonych w ust.1, celem anulowania opłaty dodatkowej, należy zgłosić się w WSPP.

Dane zarządzającego strefą

MZD w Kielcach
ul. Prendowskiej 7
25-395 Kielce

 

www.mzd.kielce.pl